Ընտրացուցակները 2015 թ.
Մարզ
Տարածք Տեղամաս

Ազգանուն Անուն Հայրանուն

Տարիքը մեծ է կամ հավասար Տարիքը փոքր է կամ հավասար

Հասցե

Փողոց Տուն Բնակարան

                


2015 դեկտեմբերին ընդհանուր ընտրողներ 2531520